Kako se je začelo?

Izobraževalni program »Evropski energetski menedžer – EUREM« so razvili in certificirali v Nemčiji leta 1997. Do sedaj se je v njegovem okviru v vseh sodelujočih državah za učinkovito gospodarjenje z energijo usposobilo že več kot 6.000 evropskih energetskih menedžerjev.

V Sloveniji je bilo prvo izobraževanje EUREM izvedeno leta 2008 v okviru projekta EUREM.NET, financiranega iz programa Evropske komisije Inteligentna energija Evropa. Od tedaj izobraževanje uspešno organiziramo in izvajamo na Centru za energetsko učinkovitost Instituta “Jožef Stefan”. Doslej je bilo izvedenih 13 izobraževanj, ki jih je uspešno zaključilo 251 evropskih energetskih menedžerjev. Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov, analiziranih v projektnih nalogah, ki so jih izdelali udeleženci izobraževanja, je ocenjen na 325 GWh/leto oz. 25 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 152 kt/leto.

EUREM_1b

Slovenski evropski energetski menedžerji so s svojimi projektnimi nalogami zelo uspešni tudi na evropski ravni. V okviru letnih konferenc evropskih energetskih menedžerjev so prejeli že 16 nagrad.

Namen izobraževanja

Izobraževanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, ki zagotavljajo srednje do visoko zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ob sprejemljivih investicijskih stroških.

Udeleženci se v okviru izobraževanja usposobijo za pripravo analize energetskega položaja v podjetju, tehnično in organizacijsko pripravo in vodenje projektov učinkovite rabe energije ter njihovo primerno predstavitev vodstvu podjetja, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter zagotavljanje stalnih izboljšav v podjetju.

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo dobiti celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in pridobiti ustrezna znanja za uspešno gospodarjenje z energijo, še zlasti odgovornim osebam za ravnanje z energijo v podjetjih javnega in zasebnega sektorja, upravnikom stavb, vodjem obratov in proizvodnje, procesnim inženirjem.

Velikost skupine je omejena na 15 do največ 20 oseb.

Obseg, trajanje in kraj izobraževanja

Izobraževanje obsega:

  1. predavanja,
  2. samostojno učenje (reševanje praktičnih domačih nalog),
  3. pisni preizkus znanja,
  4. izdelavo projektne naloge po lastni izbiri pod vodstvom mentorja (prenos znanja v prakso) in
  5. predstavitev in zagovor ključnih ugotovitev iz projektne naloge pred tričlansko komisijo.

Za pridobitev spričevala/certifikata EVROPSKI ENERGETSKI MENEDŽER je potrebna najmanj 80 % udeležba na predavanjih in uspešno opravljene prej naštete obveznosti od 2 do 5).

Izobraževanje traja efektivno 180 ur. Predavanja so razdeljena na 4 sklopepo 3 dni v tednu (četrti sklop 4 dni).

Izobraževanje poteka na Reaktorskem centru Instituta “Jožef Stefan” v Podgorici pri Ljubljani.

Cena izobraževanja

Cena izobraževanja znaša 2.000 EUR (brez DDV) in pokriva stroške organizacije, predavanj, gradiv in prehrane. Stroške je potrebno poravnati na podlagi prejetega predračuna najkasneje do začetka predavanj. Ostale pomembne informacije v zvezi s plačilom kotizacije najdete na obrazcu prijavnice.