Vsebina izobraževanja EUREM

V izobraževanje EUREM je vključenih naslednjih 33 tematik, ki jih predava 29 predavateljev.

SKLOP 1

 • Evropska in slovenska energetska zakonodaja
  Zakoni, uredbe in smernice s področja oskrbe z energijo in njene rabe na nacionalni in evropski ravni
 • Nakup in trgovanje z zemeljskim plinom
  Tržne strukture, udeleženci na trgu, mehanizmi oblikovanja cen, optimizacija nakupa
 • Nakup in trgovanje z električno energijo
  Tržne strukture, udeleženci na trgu, mehanizmi oblikovanja cen, optimizacija nakupa
 • Trgovanje z emisijami
  Struktura in zahteve trgovanja z emisijami, spremljanje in nadzor emisij, projekti za zmanjšanje emisij
 • Ekonomska analiza projektov učinkovite rabe energije
  Pregled in izračun stroškov investicijskih projektov, izračun dajatev, anuitet, stroški kapitala, obratovalni stroški, stroški popravil in vzdrževanja, stroški osebja, analiza stroškov za energijo, možnosti optimizacije, izračun dobe vračanja projektov URE
 • Pregled obstoječih finančnih virov za financiranje ukrepov URE, OVE in EKO inovacij
  Podpora pri pripravi projektov s področja energetske učinkovitosti, OVE, eko-inovacij ali zelenega podjetništva
 • Vodenje projektov učinkovite rabe energije
  Priprava predlogov projektov in njihova predstavitev vodstvu podjetja, vodenje projekta, viri za izvedbo, termini in stroški, določitev ciljev in izbira ukrepov URE, odgovorne osebe, izvajanje projekta
 • Veščine vodenja in organizacije – delo z ljudmi in obvladovanje konfliktov
  Orodja, tehnike in pristopi pri uvajanju sistemov stalnih izboljšav za doseganje trajnostne optimizacije procesov
 • Gospodarjenje z energijo oz. t. i. energetski menedžment
  Naloge gospodarjenja z energijo, nadzor rabe energije, kazalniki, načrtovanje ukrepov URE, struktura sistema
  gospodarjenja z energijo, povezava s sistemi kakovosti in ravnanja z okoljem
 • Pogodbeno znižanje stroškov za energijo
  Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo, pogodbeno zagotavljanje prihranka energije, priprava projekta in sklenitev pogodbe, primeri projektov, spremljanje gospodarnosti projekta
 • Energetske osnove
  Fizikalne osnove, oblike energije, plinski zakoni, toplotni tok, konvekcija, sevanje, energijske izgube

SKLOP 2

 • Energetski pregled, plan meritev in pregled praktičnega dela s poudarkom na ekonomski analizi projektov URE
  Analiza stroškov za energijo, možnosti optimizacije, izračun dobe vračanja projektov URE
 • Zbiranje in analiza podatkov o oskrbi z energijo in njeni rabi
  Zbiranje in analiza podatkov o oskrbi z energijo in njeni rabi, vodenje konic
 • Ekologično načrtovanje z ogledom OŠ Brezovica pri Ljubljani – primer dobre prakse
  Predstavitev zasnove in izvedbe nadomestne gradnje objekta OŠ Brezovica, ki je prva javna stavba v Sloveniji,
  zasnovana (2008) in zgrajena (2010) v t.i. pasivni tehnologiji
 • Razsvetljava
  Tehnične osnove, osvetljenost prostorov, vrste sijalk in svetil, predstikalne naprave, transformatorji, regulacija razsvetljave,
  meritve osvetljenosti, izraba dnevne svetlobe, izračun stroškov razsvetljave, možnosti optimizacije
 • Energetsko učinkovite stavbe
  Gradbeno-fizikalne osnove, izračun letnih potreb stavbe po energiji, EU smernice, slovenska zakonodaja in standardi, načrtovanje energetsko učinkovitih stavb, gradbeni nadzor, izvedbene pomanjkljivosti, obnovitvena dela
 • Ogrevanje stavb
  Proizvodnja toplote, vrste kotlov, vročevodni in parni sistemi, izračun izgub, izkoristek naprav, izračun cene toplote, možnosti optimizacije sistemov, zmanjšanje stroškov za energijo in investicije, dobe vračanja projektov
 • Procesna toplota 
  Analiza sistemov, proizvodnja toplote, razdelilno omrežje, prenosniki toplote, regulacija in nadzor procesov, izračun izgub sistemov, izkoristek naprav, izračun cene toplote, optimiranje obratovanja, tipične šibke točke sistemov, vedenje uporabnikov, vračanje kondenzata, vzdrževanje, odplinjevanje, investicijski ukrepi, izkoriščanje odpadne toplote, izračun gospodarnosti ukrepov URE

SKLOP 3

 • Klimatizacija
  Fizikalne in fiziološke osnove, volumski tok, izračun hladilne obremenitve, sestavni deli klimatizacijskih naprav, izgradnja in delovanje običajnih prezračevalnih in klimatizacijskih
  naprav, izračun stroškov, optimiranje  vedenja uporabnikov in obratovanja naprav, investicijski ukrepi URE, izračun gospodarnosti ukrepov
 • Hlajenje
  Prenosniki toplote, stiskanje, absorpcija, toplotne črpalke, ejektorji, hladilni mediji, razdelilno omrežje, shranjevanje hladu, hladilni stolpi, izračun izgub sistemov, izkoristek naprav, izračun cene hladu, optimiranje vedenja uporabnikov, zmanjšanje potreb po hladu, obnova hladilnega omrežja, optimiranje obratovanja, regulacija sistemov, izraba odpadne toplote, absorpcijske hladilne naprave, izračun gospodarnosti ukrepov učinkovite rabe energije
 • Elektromotorni pogoni
  Izračun izgub elektromotorjev, izgube omrežja, jalova energija, obratovalni stroški, frekvencna regulacija, izračun prihrankov energije, izračun gospodarnosti ukrepov URE
 • Soproizvodnja toplote in električne energije 
  Osnovni principi delovanja, vrste in možnosti vgradnje sistemov SPTE, kotli za pokrivanje konic, sistemi za prenos toplote, absorpcijsko in adsorpcijsko hlajenje, EU smernice, slovenska zakonodaja, analiza trenutnega stanja, dimenzioniranje naprav SPTE, zmogljivost celotnega sistema, izračun proizvodnje toplote, hladu in električne energije, izračun gospodarnosti sistemov, spodbude za vgradnjo
 • Inovativnost, učinkovitost in kakovost – vloga lastnih razvojnih kapacitet – primer odlične prakse podjetje Xella porobeton SI d.o.o. Zagorje
  Energetska učinkovitost v proizvodnem procesu, celovito spremljanje in obvladovanje energetskih tokov s ciljem izboljševanja energetske učinkovitosti in kontinuiranega zmanjševanja negativnih okoljskih vplivov

SKLOP 4

 • Meritve in regulacija 
  Osnove regulacije, sestavni deli sistemov za regulacijo, regulacijske sheme, regulacija za zmanjšanje rabe
  energije, izračun doseženih prihrankov
 • Učinkovito ravnanje z vodo
  Regulacija pretoka in tlaka v vodovodnih sistemih, daljinski nadzor porabe vode
 • Stisnjen zrak
  Proizvodnja komprimiranega zraka, omrežje in porabniki komprimiranega zraka, izračun potreb po  komprimiranem zraku, izgube omrežja, stroški komprimiranega zraka, možnosti optimizacije – tlačni nivo, vrsta regulacija, pušcanje omrežja, vzdrževanje, izraba odpadne toplote, frekvenčna regulacija, izračun gospodarnosti sistemov
 • Učinkovita energetska sanacija večstanovanjskih objektov – izkušnje iz prakse
  Optimizacija energetske sanacije, izkušnje iz prakse, voden obisk tovarne JUB Dol pri Ljubljani
 • Izraba sončne energije za pridobivanje toplote
  Sestavni deli in princip delovanja naprav za pridobivanje toplote, področja vgradnje, dimenzioniranje in izračun
  gospodarnosti naprav, finančne spodbude
 • Izraba sončne energije za proizvodnjo električne energije
  Sestavni deli in princip delovanja naprav za proizvodnjo električne energije, področja vgradnje, dimenzioniranje in izračun gospodarnosti naprav, finančne spodbude
 • Energija iz biomase
  Vrste biomase, razpoložljive količine, naprave za izrabo lesne biomase
 • Energija iz bioplina 
  Bioplin, naprave za izrabo bioplina, izračun gospodarnosti sistemov
 • Geotermalna energija
  Osnovne definicije, različne tehnologije izrabe – proizvodnja električne energije, direktna izraba toplote, geotermalna toplotna črpalka, izračun gospodarnosti sistemov
 • Zelena pisarna
  Odgovorno okoljsko delovanje na delovnem mestu, primeri dobre prakse, stroški uvajanja, izračun  doseženih prihrankov
 • Učinkovita energetska transformacija – primer odlične prakse
  Spremljanje izvedenih ukrepov energetske učinkovitosti, izzivi, težave in sam pristop energetske politike znotraj podjetja